ޚަބަރު

10 ޑިސެމްބަރު 2023

ޔުނިވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް (ޔޫޑީއެޗްއާރު) އަށް 75 އަހަރު ފުރުމާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޤާއިމްކުރިތާ 20 އަހަރު ފުރުމާއި، އެންޕީއެމް އަށް 15 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ޙާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

9 ޑިސެމްބަރު 2023

ޔުނިވާސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް (ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު) އަށް 75 އަހަރު ފުރުމާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޤާއިމްކުރިތާ 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "ލެންސް އޮން ހިއުމަނިޓީސް ޖާނީ" ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ހުޅުވުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބާއްވައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ އެވޯޑް ދީފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ޖޫން 2023

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން އއ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް ސެންޓަރއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

20 ޖޫން 2023

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން އއ. ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

6 ޖޫން 2023

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

6 ޖޫން 2023

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ލ. އަމާން ވެށި / ލ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ