ޚަބަރު

21 މޭ 2023

ހިއުމަން ރައިޓްސް ފެއަރ 2023
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

18 މޭ 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ޚާއްސްކޮށް އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންގޮއްސި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

17 މޭ 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލްއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ