އަންހެނުން

ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުނުކުރުމަކީ 1945 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ބަލައިގެންފައިވާ އދ.ގެ ޗާޓަރުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ވީ ހިނދު މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސެވެ.  އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަމަށްވާތީ، ހުރިހާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އަންހެނުންނަށް ލިބިދެއެވެ. މިގޮތުން އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާއި، މުދާ މިލްކުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ހަމަހަމަ އުޖޫރައެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤާއ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ފަދަ އެންމެހާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ވަކި ޖިންސަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް މިލިއަން އަންހެނުންއަދިވެސް ދަނީ ހައްގުތައް ލިބިދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ނެވެ. މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތެރޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއާއި ޖިންސީ އަނިޔާއާއި، މުސާރަ ކުޑަވުމާއި، ތައުލީމު ލިބުމުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނެއެވެ. މައްސަލަ ހިމެނެއެވ 18 ޑިސެމްބަރ 1979 ގައި އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި، އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމާބެހޭ މުޢާހަދާ. ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަންހެން ކުދިން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމުގައި، މި މުޢާހަދާ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. މި މުއާހަދާގައި މަދަނީ ހައްގުތަކާއި އަންހެނުންގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި، އުފަންވެނި ހައްގުތަކާއި، އަންހެނުންނާ މެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ހައްގުތަކެއް ހިމެނެއެވެ.
އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އެންމެހާ ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތައިލުމާބެހޭ މުޢާހަދާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 1993 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި ހައްގުތަކާއި މިނިވަން ލިބުމުގައި، އެ މީހެއްގެ ޖިންސަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެނެއްނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު (18/2016) ގެ ދަށުން ޙައްޤުތަކާއި ފުރުޞަތުތަކުގެ ރޮނގުން މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ގެވެށި އަނިޔާއާއި، ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާއާއި، މިނޫންވެސް އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާ އަންހެނުން އަދިވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.