ޚަބަރު

22 ޖޫން 2022

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖޫން 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

30 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ ޖަލު އަދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

19 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

9 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ީ(އ.ތ.މ) ކޮމިޓތަކާއި ގުޅިގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ