ދިރާސާ ކުރުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މައްސޫލިޔަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މުހިންމުކަން ދޭންޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި ކަންކަމުގެ ޙާލަތު އޮތްނެތް ގޮތް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މިކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދިރާސާތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.
މިގޮތުން އާއްމުކޮށް ކުރެވޭ ދިރާސާތަކުގެ މަޤްސަދަކީ ދިރާސާކުރެވޭ ދާއިރާއެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އިހްތިރާމްކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް އަދި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމެވެ.
އެގޮތުން ކޮމިޝަނުން ކުރިޔަށްގެންގޮސް ފައިވާ ދިރާސާތަކަކީ:

ދަ ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް

އެހެނިހެން ދިރާސާތައް

ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ ރިޕޯޓްތައް