މަސައްކަތް

މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓައި، އެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ދިރާސާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސޫލިޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މައްސޫލިޔަތަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ސިޔާސަތާއި ގާނޫނު

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތައް

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ތަފާތު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތު އެންމެ ގާތުން ދަންނާނެ ފަރާތްތަކަށް ވީ ހިނދު އިންސާނީ ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

15 ފެބުރުއަރީ 2006 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީގްކޮށްފައިވާ “ދި އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗާރ (އޮޕްކެޓް)" ގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެސް އެ ދައުލަތެއްގެ ބާރު ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބަކީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށް ބާރުއަޅުވައި އިންސާނީ ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ