ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އަކީ އަނިޔާކުރުމާއި ޓޯޗަރކުރުން މަނާކުރުމާއި، ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙްމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (ކޮންވެންޝަން އަގައިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމެންޓް (ކެޓް ކޮންވެންޝަން))ގެ އިޚުތިޔާރީ މުޢާހަދާ، އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމެންޓް (އޮޕްކެޓް) ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ދައުލަތްތަކުން އުފެއްދުމަށް ލާޒިމުކުރާ މެކޭނިޒަމެކެވެ. މި މެކޭނިޒަމްގެ މަޤުޞަދަކީ ކޮންމެ ދައުލަތަކުން ވެސް އެ ދަޢުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ޓޯޗަރ އާއި ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި، ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖެއިން 'ކެޓް ކޮންވެންޝަން' ތަސްދީޤުކުރީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި މުޢާހަދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އިޚުތިޔާރީ މުޢާހަދާ، 'އޮޕްކެޓް' ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމް 2007 ވަނަ އަހަރު އުފައްދައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމްއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު)ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ވަކި މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެއް 2009 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ.
...

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމަކީ ތަޙުގީގު ކުރާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޖަމާއަތްތަކާ އެން.ޕީއެމް.އެއްގެ މެންޑޭޓް ތަފާތުވަނީ އޭގެ ޕްރިވެންޓިވް އެޕްރޯޗްގައެވެ. އެއީ އަނިޔާ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އަނިޔާގެ އުޞޫލުތައް ދެނެގަނެ، ނިޒާމީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

އެން.ޕީ.އެމްއިން ޒިޔާރަތްކުރާ (ކުރެވިދާނެ) ތަންތަން:

ހައްޔަރުގައި ބޭތިއްބޭ ތަންތަނުގެ މެޕު