ޚަބަރު

17 މޭ 2023

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

15 މޭ 2023

އިންޓަގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮގްރާމް އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑާސް ޕޮރޮގްރާމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

14 މޭ 2023

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ޏ. ފުވައްމުލައް ޖުވެނައިލް ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓަރއަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ