މަދަނީ, ސިޔާސީ ހައްގުތައް

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަކީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، އަދި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތި، މުޖުތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ، ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކެވެ. މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަކީ ފުރަތަމަ ޖީލުގެ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ޙައްޤުތަކެވެ. ދަނީ ޙައްޤުތަކަކީ، ނަސްލާއި، ދީނާއި، އެނޫންވެސް އަމިއްލަ ސިފަތަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަމަހަމަ އިޖްތިމާޢީ ފުރުޞަތުތަކާއި، ހަމަހަމަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކެވެ. މަދަނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހިމެނެއެވެ. ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަކީ، އެބައެއްގެ މުޖުތަމަޢުގެ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކެވެ. ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤާއި، އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤާއި، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނެއެވެ. މަދަނީ ޙައްޤުތަކަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި އެންމެނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކެއް ނަމަވެސް، ބައެއް ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަކީ ގައުމުތަކުގައި ހަމައެކަނި އެގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކެކެވެ.  މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުންނާއި، ޤައުމީ ދުސްތޫރުތަކުގައިވެސް ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ. މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާއަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި އެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭ އެންމެ ފުޅާ މުއާހަދާ އެވެ.

މުހިންމު ޑޮކިއުމެންޓްތައް