ފަހުގެ ޚަބަރު

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ފެއާ 2022
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

މާމަ ކާފަ ދުވަސް 2022
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޯގަސްޓު 2022

ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް 2022
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަދާހަމަކުރެވިފައި: 1 އޯގަސްޓު 2022

350

ލޮޖް ކުރެވުނު މައްސަލަ (2022)

582

ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

33

ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުހަލާގައި

411

ނިމުނު މައްސަލަ (2022)

ފަހުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ޝާއިޢުކުރުންތައް

ހުށަައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ބެއްލެވުމަށް

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
23 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/4
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ލީގަލް ރީޓެއިނަރ