ފަހުގެ ޚަބަރު

22 ޖޫން 2022

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖޫން 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

30 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ ޖަލު އަދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަދާހަމަކުރެވިފައި: 1 ޖޫން 2022

349

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ (2022)

633

ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

31

ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުހަލާގައި

244

ނިމުނު މައްސަލަ (2022)

ފަހުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ޝާއިޢުކުރުންތައް

ހުށަައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ބެއްލެވުމަށް

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
23 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/4
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ލީގަލް ރީޓެއިނަރ