މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

Secretary General
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އާމިނަތު ނަޢުޝާން ޢަބްދުލްމުހައިމިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 3336539 [email protected]
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިބްރާހީމް ޝާއްފާފް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު ސާދުނާ ޙަސަން ބިއުރޯ އެގްޒެކަޓިވް 3336539 [email protected]
ޢަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ ބިއުރޯ އެގްޒެކަޓިވް 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ރިފްޤާ ބިއުރޯ އެގްޒެކަޓިވް 3336539 [email protected]
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޒިދުނާ އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު ޒާހިޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް) 3336539 [email protected]
އައިޝަތު ނުހާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) 3336539 [email protected]
ޙުސައިން އިރުފާން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ޝަހުޒާދާ ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ސިނާޙް ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ [email protected]
އައިޝަތް ޝަހީބާ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޙައްވާ މަލްސާ ޢަލީ ސީނިއާ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ [email protected]
ޢަބްދުﷲ މުބާރިކު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އާދަމް އަޔާޒް އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޝަހީމާ ހަމީޒު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އިހުސާން ރަޝީދު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރަމްޝާ ޔޫސުފް ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުހައްމަދު އަޝްރަފު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) 3336539 [email protected]
ޢާމިނަތު މާޢިޝާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) 3336539 [email protected]
އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ރަހުމާން އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 3336539 [email protected]
މަރިޔަމް މާޖިދާ އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 3336539 [email protected]
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަމީރާ ނައީމް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އާދަމް ފަޒީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އަހުމަދު މަޤުސޫމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އޭ.ޓި.އެސް) 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް އަމާނީ ޒާހިރު ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ލަޔާލް ޒާހިދު ސީނިއާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
ރިޒްމީން ލަތީފު ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ހަމްނާ އިބްރާހީމް ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
މަރިޔަމް ޝިމްނާ ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރިފުޝީނާ މުޙައްމަދު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަބްދުﷲ މުސްލިޙް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޝާހިދާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
ޢާއިޝަތު ޒުރުޢަތު ސަލީމް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ [email protected]
މަރްޔަމް ޝަހާމާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަމާނީ އަޙްމަދު ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް އަފާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
އާމިނަތު ނާޔާ ޝަރީފް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
ޒަލޫފާ ޒުބައިރު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ޝިފާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޘާނިޔާ އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 3336539 [email protected]
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިބްރާހިމް ސުޢޫދު ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
މުނާ އަބްދުﷲ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ނާހިލް ސީނިއަރ އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރިޔަމް އާދަމް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އާއިޝަތު ދީނާ އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަހުމަދު ޔަމާނީ ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ޒީނަތު މުހައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ޝަޖުވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު ސާނިޙާ ޞާލިޙް ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 3336539 [email protected]
އައިޝަތު މައުރިފާ މުހައްމަދު ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާތިމަތު ހުސައިން ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުހައްމަދު ޒަޔާން ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޖާބިރު ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އަޙްމަދު އިރުފާން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އައިޝަތު ނަސީރާ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ސާމިޙު ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާތިމަތް މާޝާ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު އަޙްމަދު ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު އީޝާން ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޢައިޝަތު ޝާހީން ނަޖްމީ ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ޚަދީޖާ ލިމްޔާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އައިޝަތް ޝައިފާ ޝާހިދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އާމިނަތް ޝަމާ އަބްދުﷲ ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ނުހާ މުހައްމަދު ރަޝީދު ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހަސަން ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަމީރާ އަބޫބަކުރު ސީނިއަރ މީޑިއަރ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު މަޒިއްޔާ އަޙްމަދު އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު ޑިރެކްޓަރ 3003171 [email protected]
އަބްދުﷲ އަބްދުލް މުހުސިން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިން ޔުނިޓް) 3003171 [email protected]
ފާޠިމަތު އަމާނީ ޢަބްދުﷲ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރައިޓްސް) 3003171 [email protected]
ޢާއިޝަތު ސަނީލާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރައިޓްސް) 3003171 [email protected]
މަރިޔަމް ސާއިދާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރައިޓްސް) 3003171 [email protected]
ސުނީ ނަސްރުﷲ ހަމީދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3003171 [email protected]
ފާޠިމަތު ސަމްޙާ ސަޢީދު އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ (ހިއުމަން ރައިޓްސް ޔުނިޓް) 3336539 [email protected]
އިބުރާހިމް ޝިހާބު އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 3003171 [email protected]
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޢަލީ ޢާމިރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3336539 [email protected]
ޝިމްނާ ހަސަން ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ނަޒީހާ ހުސައިން ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]