މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓްރީ

Secretary General
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އާމިނަތު ނަޢުޝާން ޢަބްދުލްމުހައިމިން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 3336539 [email protected]
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޢަލީ އަޙްމަދު މަނިކު ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު ސާދުނާ ޙަސަން އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް 3336539 [email protected]
ޢަޒުދާ މުޙައްމަދު ދީދީ އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް 3336539 [email protected]
އިބްރާހީމް ޝާއްފާފް ސެކްރެޓަރީ 3336539 [email protected]
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޒިދުނާ އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު ޒާހިޔާ ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އައިޝަތު ނުހާ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޙުސައިން އިރުފާން ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ޝަހުޒާދާ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ސިނާޙް އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރުގިއްޔާ ނުބުލާ ނާފިއު އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރަޝީދާ މުޙައްމަދު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ [email protected]
ޢަބްދުﷲ މުބާރިކު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޙައްވާ މަލްސާ ޢަލީ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ [email protected]
އާދަމް އަޔާޒް އެސިސްޓެންޓް އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޝަހީމާ ހަމީޒު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އިހުސާން ރަޝީދު ސެކްރެޓަރީ 3336539 [email protected]
ރަމްޝާ ޔޫސުފް ސެކްރެޓަރީ 3336539 [email protected]
ސެކްރެޓަރީ ސެކްރެޓަރީ 3336539 [email protected]
މުހައްމަދު އަޝްރަފު ރިސެޕްޝަނިސްޓް 3336539 [email protected]
ޢާމިނަތު މާޢިޝާ ރިސެޕްޝަނިސްޓް 3336539 [email protected]
އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ރަހުމާން މެސެންޖަރ 3336539 [email protected]
މަރިޔަމް މާޖިދާ މަސައްކަތު 3336539 [email protected]
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަމީރާ ނައީމް ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އާދަމް ފަޒީލް ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަހުމަދު މަޤުސޫމް ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް އަމާނީ ޒާހިރު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިން ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ [email protected]
ލަޔާލް ޒާހިދު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
ރިޒްމީން ލަތީފު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އާމިނަތު އިފްޝާ ޢާމިރު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ [email protected]
ޝާއިރާ ނިޒާރު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޢައިޝަތު ސުމާ ރަފީޤު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ނަޞްރުﷲ މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ހަމްނާ އިބްރާހީމް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރިޔަމް ޝިމްނާ އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ނުޙާ ޢަބްދުލްމުއުމިން އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ [email protected]
ރިފުޝީނާ މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަބްދުﷲ މުސްލިޙް އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޢާއިޝަތު ޝިމާނީ އަޙްމަދު ޝުކުރީ އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޙައްވާ މާޔާ އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ [email protected]
މަރްޔަމް ޝިފާ ސެކްރެޓަރީ 3336539 [email protected]
ޘާނިޔާ އިބްރާހީމް ސެކްރެޓަރީ [email protected]
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިބްރާހިމް ސުޢޫދު ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
މުނާ އަބްދުﷲ އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރިޔަމް އާދަމް އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޝުރުފާ ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު ޖަނާ އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަހުމަދު ޔަމާނީ ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ޒީނަތު މުހައްމަދު ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ޝަޖުވާ ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ސާޖިދާ މަޖުދީ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުހައްމަދު ޒަޔާން މޮނިޓަރިން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އައިޝަތު މައުރިފާ މުހައްމަދު ރިސާރޗް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާތިމަތު ހުސައިން ރިސާރޗް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
މުޙައްމަދު ޖާބިރު ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
އަޙްމަދު އިރުފާން ލީގަލް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އައިޝަތު ނަސީރާ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ސާމިޙު އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މަރްޔަމް ޝަހާމާ އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޢައިޝަތު ޝާހީން ނަޖްމީ ޑިރެކްޓަރ 3336539 [email protected]
ޚަދީޖާ ލިމްޔާ ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަހުމަދު މުހައްމަދު އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަހުމަދު އަމީޒް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ޙުސައިން ޖަމީލް ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
މުޙައްމަދު ނާޝިދު ހަސަން ޕީއާރު އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
އަމީރާ އަބޫބަކުރު މީޑިއަރ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ފާޠިމަތު މަޒިއްޔާ އަޙްމަދު އެސިސްޓެންޓް އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު ޑިރެކްޓަރ 3003171 [email protected]
އަބްދުﷲ އަބްދުލް މުހުސިން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 3003171 [email protected]
ފާޠިމަތު އަމާނީ ޢަބްދުﷲ އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3003171 [email protected]
ޢާއިޝަތު ސަނީލާ އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ 3003171 [email protected]
މަރިޔަމް ސާއިދާ އެސިސްޓަންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3003171 [email protected]
ސުނީ ނަސްރުﷲ ހަމީދު ސެކްރެޓަރީ 3003171 [email protected]
ފާޠިމަތު ސަމްޙާ ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ [email protected]
އިބުރާހިމް ޝިހާބު މަސައްކަތު 3003171 [email protected]
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް
ނަން ވަޒީފާ ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޢަލީ ޢާމިރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 3336539 [email protected]
ޝިމްނާ ހަސަން ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 3336539 [email protected]
ނަޒީހާ ހުސައިން ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 3336539 [email protected]