މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް

މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ރައީސް 30000.00 15000.00 1000.00 7500.00 - 53500.00
ނައިބު ރައީސް 30000.00 13000.00 1000.00 - - 44000.00
މެމްބަރު 28000.00 12000.00 1000.00 - - 41000.00
މެމްބަރު 28000.00 12000.00 1000.00 - - 41000.00
މެމްބަރު 28000.00 12000.00 1000.00 - - 41000.00
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 20500.00 15000.00 1000.00 - - 36500.00
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ބަޖެޓް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އައި.ސީ.ޓީ.އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއޮމަންޓް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 200.00 - 3500.00 16300.00
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ސެކްރެޓަރީ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ސެކްރެޓަރީ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ސެކްރެޓަރީ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ރިސެޕްޝަނިސްޓް 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ރިސެޕްޝަނިސްޓް 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ޕިޔޯން 6200.00 3000.00 - 200.00 3500.00 12900.00
މަސައްކަތު 5200.00 3000.00 - - 3500.00 11700.00
އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 17300.00
މީޑިއާ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 17300.00
އެސިސްޓެންޓް އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ލީގަލް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ލީގަލް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ސެކްރެޓަރީ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ރިސަރޗް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ރިސަރޗް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ 11550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް 8500.00 3000.00 250.00 - 3000.00 15250.00
އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް 8500.00 3000.00 250.00 - 3000.00 15250.00
ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 11559.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ސެކްރެޓަރީ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
މަސައްކަތު 5200.00 3000.00 - 200.00 3500.00 11900.00