މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަޤާމުތަކުގެ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް

މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް މަގާމުގެ އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ރައީސް 40000.00 18000.00 1000.00 7500.00 66500.00
ނައިބު ރައީސް 39000.00 15000.00 1000.00 - 55000.00
މެމްބަރު 33000.00 14000.00 1000.00 - 48000.00
މެމްބަރު 33000.00 14000.00 1000.00 - 48000.00
މެމްބަރު 33000.00 14000.00 1000.00 - 48000.00
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 20500.00 15000.00 1000.00 - - 36500.00
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ ބަޖެޓް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އައި.ސީ.ޓީ. އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ބަޖެޓް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
 ޕްރޮކިއޮމަންޓް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 16300.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 6200.00 3000.00 - 200.00 3500.00 12900.00
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 5200.00 3000.00 - - 3500.00 11700.00
އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ސީނިއަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 17300.00
ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 17300.00
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ލީގަލް އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން  10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އޭ.ޓީ.އެސް) 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 - - 3500.00 18050.00
ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގއޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގއޮފިސަރ 10550.00 3000.00 - - 3500.00 17050.00
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 11550.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
ބިއުރޯ އެގްޒެކަޓިވް 8500.00 3000.00 250.00 - 3000.00 15250.00
ބިއުރޯ އެގްޒެކަޓިވް 8500.00 3000.00 250.00 3000.00 15250.00
ބިއުރޯ އެގްޒެކަޓިވް 8500.00 3000.00 250.00 - 3000.00 15250.00
ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް
މަގާމުގެ ނަން އަސާސީ މުސާރަ ލިވިން އެލަވަންސް ފޯނު އެލަވަންސް ޕެޓްރޯލް/ކާރު އެލަވަންސް ސާވިސް އެލަވަންސް ޖުމްލަ
ޑިރެކްޓަރ 13650.00 3000.00 500.00 - 3500.00 20650.00
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (އެޑްމިން ޔުނިޓް) 11559.00 3000.00 250.00 - 3500.00 18300.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެޑްވަކަސީ އޮފިސަރ 9550.00 3000.00 - - 3500.00 16050.00
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 7600.00 3000.00 - - 3500.00 14100.00
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް 5200.00 3000.00 200.00 3500.00 11900.00