އިގްތިޞާދީ, އިޖްތިމާއީ, ޡަގާފީ ހައްގުތައް

އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކަކީ، ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢު، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ބޭނުންވާ މިނިވަންކަމާއި، އިމްތިޔާޒުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކެވެ.  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކަކީ، އިންސާނީ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށާއި ގައުމެއްގެ އިޖްތިމާޢީ އިގްތިސާދީކުރިއެރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެވެ. އިޤްތިޞާދީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އިންސާފުވެރި އުޖޫރައެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، ރައްކާތެރި މަސައްކަތު މާޙައުލާއި، ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންތައް އުފެއްދުމާއި، އެ ޔޫނިއަންތަކާ ގުޅުމުގެ ޙައްޤު ހިމެނެއެވެ. އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި، ޞިއްޙަތު ގެ ޙައްޤާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤާއި، ތަޢުލީމު ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި، މިނޫންވެސް އެތައް ޙައްޤެއް ހިމެނެއެވެ. ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ފަދަ ޙައްޤުތައް ހިމެނެއެވެ.  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކަކީ، ދެވަނަ ޖީލުގެ ޙައްޤުތަގައި ގޮތުގައި ބަލާ ޙައްޤުތަކެވެ. އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ އެކިއެކި މުޢާހަދާތަކުގެ ދަށުންނާއި، ޤައުމީ ދުސްތޫރުތަކުގައިވެސް ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ އެންމެ ފުޅާ މުޢާހަދާއެވެ.