އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުން

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތުން، އަނިޔާއަކީ މީހެއްގެ ކިބައިން ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަކަށް އަދަބުދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ނުވަތަ މީހަކަށް ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބިރުދެއްކުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މަޖުބޫރު ކުރުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެއްވެސް ކަހަލަ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ތަފާތުކުރުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ މީހެއްގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ އެފަދަ މީހެއްގެ އިސްނެގުމުން، ނުވަތަ ރުހުމުގައި، ނުވަތަ އެނގިހުރެ ޤަސްދުގައި ކުރާ ޢަމަލަކުން، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހަކަށް ލިބޭ ތަދާއި ވޭނެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުއާހަދާތައް

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ނުވަތަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑިގްރޭޑިންގ ޓްރިޓްމަންޓް އޮރ ޕަނިޝްމަންޓް (ކެޓް) އަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ބައިވެރިވެ 1987 ވަނަ އަހަރުގެ  ޖޫން މަހުގެ 26ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ މުޢާހަދާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މުޢާހަދާ ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ  19ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އަދި އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާ (އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ އެންޑް އަދަރ ކުރުއަލް، އިންހިއުމަން އޯ ޑިގްރޭޑިންގ ޓްރިޓްމަންޓް އޮރ ޕަނިޝްމަންޓް (އޮޕްކެޓް) ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުތަސްދީގުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތަކުންވެސް އެދައުލަތެއްގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދެއްގައި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން.ޕީ.އެމް އެއްގެ ގޮތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ކޮމިޝަން) 2007 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި 2008 ވަނަ އަހަރުގު އޭޕްރިލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުންވަނީ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފަށާފައެވެ.
މި މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، ފުލުހުންގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާއި، ޖަލުތަކާއި،  ކަސްޓޯޑިއަލްފަދަ ތަންތަނާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މީހުން ބަލަހައްޓާ އެންމެހާ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުނަކީ އަނިޔާކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރި އަދި މިފަދަ ތަމްރީންތައް ކޮންމެހެންވެސް ލިބިގެންތިބި ބަޔަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު 2013

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  އަދި މި މުޢާހަދާގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކުރުމަށް، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތަސްދީޤުކުރައްވާފައެވެ. މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޯޗަރކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާގުޅޭ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އެދަފަ އަދަބުދޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެކުރާ ކަންކަމަކީ ކުށްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އެފަރާތްތަކަށް އަދަބުދިނުނމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ.