ވަޒީފާތައް

20 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/103
މުއްދަތު ހަމަވާން 7 ދުވަސް
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
އައު
17 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/101
މުއްދަތު ހަމަވާން 3 ދުވަސް
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
10 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/100
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/96
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ