ވަޒީފާތައް

17 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/74
މުއްދަތު ހަމަވާން 23 ގަޑިއިރު
ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ
17 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/75
މުއްދަތު ހަމަވާން 23 ގަޑިއިރު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/73
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/71
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ