ވަޒީފާތައް

20 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/34
މުއްދަތު ހަމަވާން 7 ދުވަސް
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
އައު
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/2
މުއްދަތު ހަމަވާން 3 ދުވަސް
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/30
މުއްދަތު ހަމަވާން 3 ދުވަސް
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/28
މުއްދަތު ހަމަވާން 3 ދުވަސް
ބިއުރޯ އެގްޒެކެޓިވް