ހައްޤުތައް

އިންސާނީ ހައްގުތަކަކީ ކޮބާ؟

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ އިންސާނަކަށް ވީތީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ. މި ޙައްޤުތައް ލިބިދެނީ ނަސްލާއި، ކުލައާއި، ޖިންސާއި، ބަހާއި، ދީނާއި

އިތުރަށް ބަލައިލާ
އިގްތިޞާދީ, އިޖްތިމާއީ, ޡަގާފީ ހައްގުތައް

އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކަކީ، ފަރުދުންނާއި މުޖުތަމަޢު، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ބޭނުންވާ މިނިވަންކަމާއި، އިމްތިޔާޒުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްޤުތަކެވެ.

އިތުރަށް ބަލައިލާ
އަންހެނުން

ހަމަހަމަކަމާއި ތަފާތުނުކުރުމަކީ 1945 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ބަލައިގެންފައިވާ އދ.ގެ ޗާޓަރުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ވީ ހިނދު މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އެންމެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސެވެ.

އިތުރަށް ބަލައިލާ
އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުން

އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، ރަޙުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ، އިހާނެތި ޢަމަލު ހިންގުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާއި، އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބުދިނުން މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތުން

އިތުރަށް ބަލައިލާ
މަދަނީ, ސިޔާސީ ހައްގުތައް

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކަކީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، އަދި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތި، މުޖުތަމަޢާއި ދައުލަތުގެ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ކުޑަކުދިން ހައްޤު

ކުޑަކުދިންނަކީ ބޮޑެތި މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާ، އަދި ފުރިހަމަ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ޖެހެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަގޮތެއްގައި ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި އެކުދިންގެ ނާޒުކުކަމުގެ ސަބަބުން

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްކަމުގައި ބަލަނީ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ހިއްސުތަކުގެ

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ވިސްލްބްލޯކުރުން

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 2019/16(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓެކެވެ.

އިތުރަށް ބަލައިލާ
ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް

ިދޭސީންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދީ އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެއްވެސް މީހެއް ނިސްބަތްވާ ނަސްލާއި ކުލަ އަދި ގައުމިއްޔަތު ފަދަ ކަމަކަށް ...

އިތުރަށް ބަލައިލާ