ފަހުގެ ޚަބަރު

30 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ ޖަލު އަދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

19 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

9 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ީ(އ.ތ.މ) ކޮމިޓތަކާއި ގުޅިގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
އަދާހަމަކުރެވިފައި: 1 މޭ 2022

422

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ (2022)

659

ބަލަމުންދާ މައްސަލަ

28

ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުހަލާގައި

182

ނިމުނު މައްސަލަ (2022)

ފަހުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ޝާއިޢުކުރުންތައް

ހުށަައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސްޓޭޓަސް ބެއްލެވުމަށް

ފަހުގެ އިއުލާންތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
23 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/4
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ލީގަލް ރީޓެއިނަރ