News

25 December 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް މޮނިޓަރިންގ ޕޯޓަލްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޓްރެއިނިންގް ނިންމާލައިފި
Learn more

14 December 2022

HRCM conducted a panel discussion in collaboration with UN
Learn more

28 November 2022

The Human Rights Commission of the Maldives received training on Investigative Skills on Human Rights Criminal Violations by the US Department of Justice and the US Federal Bureau of Investigation
Learn more

24 November 2022

The Human Rights Commission of the Maldives and the Association for the Prevention of Torture renew cooperation to prevent torture in the Maldives
Learn more

29 August 2022

HRCM conducted a training on Medico-legal reporting
Learn more

9 March 2022

HRCM marks the occasion of International Women’s Day with WDCs
Learn more