ޚަބަރު

28 އޮކްޓޯބަރު 2021

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއަންޓޭޝަން ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

26 އޮކްޓޯބަރު 2021

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަނެއް ކ.މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

26 އޮކްޓޯބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ.މާފުށީ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ