ޚަބަރު

10 އޮކްޓޯބަރު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްއިން ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތް ކުރުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ފެއާ 2022
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

މާމަ ކާފަ ދުވަސް 2022
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ