ޚަބަރު

11 އޭޕްރީލު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދަ ކޮމިޓީ އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

15 ފެބްރުއަރީ 2021

ޔޫއެންއޯޑީސީން އެޗްއާރުސީއެމްއާއި ބައްދަލުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

25 ޑިސެމްބަރު 2020

އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ މެންބަރުން އައްޑު ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ