ޚަބަރު

30 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުމާލެ ޖަލު އަދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

19 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

9 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ީ(އ.ތ.މ) ކޮމިޓތަކާއި ގުޅިގެން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންއެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ