ޚަބަރު

6 މާރިޗު 2022

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަންދު މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖެނުއަރީ 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިޕޯޓު 2021 ޝާޢިއުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖެނުއަރީ 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ