މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނީ ކިހިނެތް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ:
 • މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް
 • ޓޮލް ފްރީ ނަންބަރު 1424 މެދުވެރިކޮށް
 • ފޯން
 • ލިޔުމުން
 • އީމެއިލް
އިނގިރޭސި ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުންވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ. މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭނެ

 • މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަން، އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު
 • މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި އެފަރާތާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރު
 • މައްސަލާގެ ތަފްޞީލް، އަދި މައްސަލަ ދިމާވި ވަގުތާއި މައްސަލާގައި ޝާމިލްވާ އެހެންހެން ފަރާތްތައް
 • މިމައްސަލާގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ވެފައިވާ މިންވަރު އަދި ޚިލާފުވެފައިވާ ޤާނޫނު
 • މިމައްސަލައާއިގުޅިގެން މީގެ ކުރިން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނެތޯ، އަދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

މައްސަލާގެ ތަފްޞީލް ރަގަޅަށް ލިޔުއްވުމަށްފަހު މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ލިޔުންތަކާއިއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
 • ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
 • މ. ޗަނބޭލީވިލާ (12 ވަނަ ފަންގިފިލާ)،
 • މަޖީދީމަގު (20337)، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
 • ދިވެހިރާއްޖެ
ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަމްބަރ ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނަމާއި އެޑްރެސް ލިޔެފައި ނުވާނަމަ މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށްފަހު ފޯމު ފުރުއްވާފައި މަތީގައި ދެންނެވުނު އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވާށެވެ. މިކޮމިޝަނުން ތިޔަފަރާތަށް ފޯމް ޕޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އީމެއިލުން އަޅުގަނޑުމެންމަށް އަންގަވާ ދެއްވާށެވެ. އަދި ފޯމް ޕޯސްޓް ކުރާނެ އެޑްރެސްވެސް އީމެއިލްގައި ހިމެނުއްވުން އެދެމެވެ.