ޚަބަރު

10 ޑިސެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

28 ނޮވެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މާލެ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

18 ނޮވެމްބަރު 2021

ގދ. ތިނަދޫގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ 3 ތަނަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ