ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބަކީކޮބާ؟

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބަކީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންސާނީ ޙައްޤަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި އުޅުމަށް ބާރުއަޅުވައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ޘަޤާފަތެއް މުޖުތަމަޢުގައި އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ޔުނިސެފް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކްލަބް ތަކެކެވެ. ކްލަބްތައް ސްކޫލުގައި އުފައްދައި މެނޭޖްކުރާނީ އެ ސްކޫލަކުންނެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ މަޤުޞަދުތައް

ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން އެކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި އެހެންމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި، އެކުދިންނަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޒިންމާތައް އަދާ ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.
ކްލަބްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް:
 • އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން
 • އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން
 • އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފެށުން އައިގޮތް އެނގުން
 • އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އުފެދުން
 • އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދެނެގަނެ އެޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫޙް އަށަގަތުން
 • އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަރާރު އަދި އެހެނިހެން ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ މުއާހަދާތަކާއި އަދި އޭގެ މުހިންމުކަން ދެނެގަތުން
 • ޤާނޫނީގޮތުންނާއި ސުލޫކީ ގޮތުން އިންސާނީ ޙައްޤު ލިއްބައިދޭގޮތް ދެނެގަތުން
 • ދިވެހި ޤާނޫނު އަދި މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދޭގޮތް އެނގުން
 • ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގައިދީ ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރަން ދަސްވުން
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިކަން އަދި މިކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށައެޅޭގޮތާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް ދަރިވަރުންނަށް އެނގުން
 • ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ރަގަޅު ގޮތްތައް އެނގުން
 • ރިވެތި ދިރިއުޅުމަކަށް ބޭނުންވާނެ ޞުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ސިފަތައް ކުދިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަތުން. މިގޮތުން ކްލަބްގައި ދަސްކޮށްދޭ ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަންކަމުގައި ތަހައްމަލު ކުރުން، ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރީތި ޢުޞޫލު ގެންގުޅުމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކައި އެކަށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެނބުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި، ތަފާތު ބަލައިގަތުމާއެކު އެތަފާތުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އަމަންއަމާންކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ރައްޓެހިކަން ބަދަހިކުރުމާއި، އަދުލު އިންސާފަށް ލޯބިކުރުމާއި، އަޑުއެހުމާއި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައިވެސް އެހެން މީހުންގެ ހިޔާލުތައް ބަލައި ގަތުމާއި އިޙްތިރާމް ކުރުން، އަދި އެހެންމީހުންނަށް ހަމްދަރުދީވުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކޮންކަހަލަ ހަރަކާތްތަކެއް؟

އެކި އުމުރުފުރާތަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކްލަބުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ފޮތެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ހޭންޑް ބުކް އެއްވެސް ކޮމިޝަނުން ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މި 2 ފޮތުންވެސް ކްލަބް ހިންގާނެ ގޮތާއި، އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ އަސާސްތަކާއި މައުލޫމާތު އުމުރާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑާސް ހޭންޑް ބުކް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް މެނުއަލް
Young Human Rights Defender’s Handbook
ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް
Human Rights Club Manual
ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް

އަހަރުގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ އެވޯޑާއި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް ދަރިވަރު އެވޯޑް (2023-2024)

އަހަރުގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް ދަރިވަރުގެ ޕްރޮފައިލް (2022-2023)

އަހަރުގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބް ސުކޫލްގެ ޕްރޮފައިލް (2022-2023)