ޚަބަރު

7 މާރިޗު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

6 މާރިޗު 2022

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަންދު މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖެނުއަރީ 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިޕޯޓު 2021 ޝާޢިއުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ