ޚަބަރު

27 އޯގަސްޓު 2022

ޔަންގް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް ކޭމްޕް 2022
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

23 އޯގަސްޓު 2022

ސ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރން ރީޖަންލް އޮފީހާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

18 އޯގަސްޓު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ