ޚަބަރު

6 މާރިޗު 2022

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބަންދު މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖެނުއަރީ 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ރިޕޯޓު 2021 ޝާޢިއުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖެނުއަރީ 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

24 ޑިސެމްބަރު 2021

މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖްރަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޑިސެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

13 ޑިސެމްބަރު 2021

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ