މާމަ ކާފަ ދުވަސް 2022

12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022

ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

(PR)168-A/168/2022/19

މި އަހަރުގެ މާމަ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސ.އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އިން  10 ސެޕްޓެންބަރު 2022ގައި  އައްޑޫ ސިޓީ ސްކެއަރ ގައި ބޭއްވި "މާމަ ކާފަ ހަވީރު" ގައި އެޗް.އާރް.ސި.އެމްގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ހަވީރުގައި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްގެ ސްޓޯލުން ހަވީރަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކުދިންނާއި ޢާއިލާގެ އިސްފަރާތަކަށް އެކި ކަހަލަ ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި ހަވީރުގެ މަޤުޞަދަކީ ކުދިންނާއި ކުދިންގެ މާމަ އަދި ކާފައިން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމެވެ.