ޚަބަރު

18 އޯގަސްޓު 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖޫން 2022

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެދުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޖޫން 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ