ވަޒީފާތައް

09 މޭ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
05 އޭޕްރީލު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/36
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/30
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
20 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/28
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
20 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/29
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް
17 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/24
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ
20 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
17 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ ސެކްރެޓަރީ