ވަޒީފާތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އައިސީޓީ އޮފިސަރ
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/9
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ