ވަޒީފާތައް

15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/15
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
07 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/13
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
18 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/6
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
18 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/5
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ