ވަޒީފާތައް

20 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/103
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
17 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/101
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
10 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/100
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/96
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/95
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
06 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/93
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/86
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
08 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/83
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ
23 އޯގަސްޓު 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
11 އޯގަސްޓު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/74
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
20 ޖޫން 2022
ލީގަލް އޮފިސަރ
19 ޖޫން 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ