ވަޒީފާތައް

20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/86
މުއްދަތު ހަމަވާން 6 ދުވަސް
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
15 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/87
މުއްދަތު ހަމަވާން 1 ދުވަސް
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
08 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/83
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ
23 އޯގަސްޓު 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ