ވަޒީފާތައް

ކެޓަގަރީ: ކޮންޓްރެކްޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
21 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/37
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް
30 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/17
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
26 ޑިސެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/114
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
06 އޯގަސްޓު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/65
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
20 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/34
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)