ވަޒީފާތައް

ކެޓަގަރީ: ފުލް ޓައިމް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
21 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/50
މުއްދަތު ހަމަވާން 9 ދުވަސް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އައު
21 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/50
މުއްދަތު ހަމަވާން 9 ދުވަސް
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އައު
21 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/50
މުއްދަތު ހަމަވާން 9 ދުވަސް
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
އައު
06 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/48
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
06 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/46
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
24 އޭޕްރީލު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/43
ދުވަސް ހަމަވެފައި
 އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
21 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/36
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
21 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/35
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
11 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/32
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
11 މާރިޗު 2024 (IUL)168-CA/1/2024/31
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
20 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/28
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ
13 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/24
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ