ވަޒީފާތައް

28 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/23
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ރިސަރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/17
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/15
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168/1/2023/16
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ