ވަޒީފާތައް

20 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/28
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ
13 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/24
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
12 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/23
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
30 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/21
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ - އެންޓި ޓޯޗަރ ސެކްޝަން
30 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/20
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
30 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/18
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
30 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/17
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ރިސާރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
28 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/15
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ