ވަޒީފާތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އައިސީޓީ އޮފިސަރ
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/9
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/3
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/05
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/7
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/8
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
20 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/10
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް