އިއުލާންތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
08 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
23 ޖެނުއަރީ 2022 (IUL)168-CA/1/2022/4
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ލީގަލް ރީޓެއިނަރ