އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

08 ފެބްރުއަރީ 2022

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

(IUL)168-CA/1/2022/14

ދުވަސް ހަމަވެފައި

މި ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މި އިޢުލާނާއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްގޮތަށް މި ކޮމިޝަނަށް އައިސީޓީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 2022 ފެބްރުވަރީ 16 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (މ. ޗަނބޭލީވިލާ (ސްޓަރކްލައުޑްސް ބިލްޑިންގ) / ކ. މާލެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް