ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީޝާރޓް ޔުނިފޯމް ފަހައިދީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

22 ފެބްރުއަރީ 2023

ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

(IUL)168-CA/1/2023/19

ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިޢުލާން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް މުވައްޒަފުންގެ ޓީޝާރޓް ޔުނިފޯމް ފަހައިދީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ދޭމައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމް ފަހާދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް، ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނާއިއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 2023 މާރިޗް 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (މ. ޗަނބޭލީވިލާ (ސްޓަރކްލައުޑްސް ބިލްޑިންގ) 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ / ކ. މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.