މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

08 ފެބްރުއަރީ 2022

ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

(IUL)168-CA/1/2022/13

ދުވަސް ހަމަވެފައި

މެޑިކަލް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށްގެންދާ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ޞިއްހީ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ލަފާ 1 އަހަރު ދުވަހަަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޢާންމު ބަލިތަކުގެ / ޚާއްސަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  
ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާާހާ އެއްގޮތަށް 2022 ފެބްރުވަރީ 16 (ބުދަ) ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު މި ކޮމިޝަނުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް