ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއަށް ވެބް ޕްލެޓްފޯމްއެއް ޑިވެލޮޕް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

16 އޭޕްރީލު 2023

ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

(IUL)168-CA/1/2023/46

ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ވެބް ޕްލެޓްފޯމެއް ޑިވެލޮޕް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 25 އޭޕްރީލް2023  ވާ އަންގަރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (މ. ޗަނބޭލީވިލާ (ސްޓަރކްލައުޑްސް ބިލްޑިންގ) / ކ. މާލެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ)  އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ދީފައިވާ ސުންގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected]   އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
16 އޭޕްރިލް 2023