ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ބޭނުންވާ މާޗަންޑައިޒް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

22 ފެބްރުއަރީ 2023

ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް

(IUL)168-CA/1/2023/20

ދުވަސް ހަމަވެފައި

އިޢުލާން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަށް ބޭނުންވާ މާޗަންޑައިޒް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މި ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮށް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، މި އިޢުލާނާއިއެކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް 2023 މާރިޗް 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (މ. ޗަނބޭލީވިލާ (ސްޓަރކްލައުޑްސް ބިލްޑިންގ) 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ / ކ. މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.