ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް - ޑިރެކްޓަރ - ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

26 ޑިސެމްބަރު 2023

ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

(IUL)168-CA/1/2023/98

މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް