ޚަބަރު

10 މޭ 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

11 އޭޕްރީލު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދަ ކޮމިޓީ އެގެއިންސްޓް ޓޯޗަރގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

15 ފެބްރުއަރީ 2021

ޔޫއެންއޯޑީސީން އެޗްއާރުސީއެމްއާއި ބައްދަލުކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ