ޚަބަރު

26 އޮކްޓޯބަރު 2021

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަނެއް ކ.މާފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

26 އޮކްޓޯބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކ.މާފުށީ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

19 އޮކްޓޯބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެންޓި-ޓޯޗަރ ގާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ