ޚަބަރު

28 ނޮވެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މާލެ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

18 ނޮވެމްބަރު 2021

ގދ. ތިނަދޫގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ 3 ތަނަކަށް އެން.ޕީ.އެމްއިން މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

28 އޮކްޓޯބަރު 2021

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކްލަބްގެ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއަންޓޭޝަން ސެޝަންއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ