ޚަބަރު

13 ޑިސެމްބަރު 2021

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

10 ޑިސެމްބަރު 2021

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 2021
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

10 ޑިސެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ