ޚަބަރު

5 ޖެނުއަރީ 2022

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

24 ޑިސެމްބަރު 2021

މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓްއާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިޖްރަވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

22 ޑިސެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޫނިދޫ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ