ޚަބަރު

10 ޑިސެމްބަރު 2021

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް 2021
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

10 ޑިސެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފި
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

28 ނޮވެމްބަރު 2021

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މާލެ ޖަލަށް މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފި.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ