ވަޒީފާތައް

28 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/23
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ރިސަރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/15
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/17
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
15 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168/1/2023/16
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ
07 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/13
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
18 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/5
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ
18 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/6
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
09 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/1
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/110
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/113
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
25 ޑިސެމްބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/112
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
05 ޑިސެމްބަރު 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ