ވަޒީފާތައް

30 އޭޕްރީލު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/50
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
30 އޭޕްރީލު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/50
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
04 އޭޕްރީލު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
03 އޭޕްރީލު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
ބަދަލުގެނެވިފައި
03 އޭޕްރީލު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
03 އޭޕްރީލު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
03 އޭޕްރީލު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
03 އޭޕްރީލު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
20 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/34
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/28
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ބިއުރޯ އެގްޒެކެޓިވް
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/30
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ