ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް (ކެޑް) ގެ މަސައްކަތްތައް އެކުލެވިގެންވަނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ 6 ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ. މި 6 ޔުނިޓަކީ، ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔުނިޓް، ބަޖެޓް ޔުނިޓް، އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓް، ޕްލޭނިން ޔުނިޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓެވެ. ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މެންޑޭޓް ތަންފީޒު ކުރަނީ މި ހުރިހާ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުންނެވެ.

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އޮނިގަނޑު