ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
11 އޯގަސްޓު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/74
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
17 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/24
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ
17 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ ސެކްރެޓަރީ