ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
06 މޭ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/48
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
20 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)168-CA/1/2024/28
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/71
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ
22 ޖޫން 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
07 ޖޫން 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
30 އޭޕްރީލު 2023 (IUL)168/1/2023/49
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ބަޖެޓް އޮފިސަރ
20 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/34
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
11 އޯގަސްޓު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/74
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
17 މާރިޗު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/24
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ
17 ފެބްރުއަރީ 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ކޮމިޝަން ބިއުރޯ ސެކްރެޓަރީ