ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ކޯޕޮރޭޓް އެފެއަރސް ޑިޕާޓްމަންޓް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
30 އޭޕްރީލު 2023 (IUL)168/1/2023/49
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ބަޖެޓް އޮފިސަރ
20 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/34
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
11 އޯގަސްޓު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/74
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)