ވަޒީފާތައް

17 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/74
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މީޑިއާ އޮފިސަރ
17 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/75
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
13 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/73
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/71
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ
13 އޯގަސްޓު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/67
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
06 އޯގަސްޓު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/65
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
22 ޖޫން 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
07 ޖޫން 2023
ލީގަލް އޮފިސަރ
07 ޖޫން 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
30 އޭޕްރީލު 2023 (IUL)168/1/2023/49
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ބަޖެޓް އޮފިސަރ