ވަޒީފާތައް

26 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/95
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
06 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/93
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/86
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
08 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)168/1/2022/83
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓު ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ