ވަޒީފާތައް

ޑިޕާޓްމެންޓު: ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް ފިލްޓާރތައް ފޮހެލާ
16 މާރިޗު 2023 (IUL)168-CA/1/2023/30
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
07 ފެބްރުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/13
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
09 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)168-CA/1/2023/1
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)168-CA/1/2022/95
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސީނިއަރ އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
19 ޖޫން 2022
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޑިރެކްޓަރ